Rowton 1946

M. B. Rowton 1946: Mesopotamian Chronology and the "Era of Menophres," Iraq 8, 94–110