Fs. Lambert 294 // BTT 57

LBPL no. 26940

Texts Hierarchy
Copy / Photo
pl. 54 (b)
Tablet Siglum
a: BM 32516 (1876-11-17, 2257); b: BM 41239 (1881-04-28, 787)
Collection
British Museum, London
Edition
292–299 (a, b)
Genre / Classification
Rituals
Text

Obv.    

b 1 ilānu(diĝirmeš) šá itti(ki) bēl(den) a-na <<kur>> kiš[kiillakū(gin-ku)-nim . . .]

b 2 dši-bir-ri mārāt(dumu×munusmeš) é-zi-dè [. . .]

b 3 tiše(d9) ištarātu(dmùšmeš) sîn(d30) dni[n-gal dna-na]-a šá é-ur5-šà-ba

b 4 dú-ṣur-a-mat-su dka-n[i]?-[su]r?-[r]a? x x dnin-urta! mār(ddumu)-bīti(é) ištar(dinnin)-bīti(é)

b 5 ūm(u4) 28.kam šá šabāṭi(itiziz) x x bár-sipaki i-ru-bu-nim-ma ina qé-reb é-su

b 6 pa-nu bāb(ká)-a-nu-ú ina pa-pa-ḫi šá bēlet(dnín)-bābili(tin!.tirki) i-bit-tu-ʾ

b 7 sîn(d30) u dnin-gal ina bīt(é) sîn(d30) šá é-tùr-kalam-ma i-bit-tu

ab 8 mār(ddumu)-bīti(é) ina bīt(é) madānu(ddi.ku5) i-ba-a-tu

ab 9 dnin-urta šá-pàr é-šar-ra ina bīt(é) madānu(ddi.ku5) i-ba-a-tu

----

ab 10 šabāṭu(itiziz) ūm(u4) 29.kam ilānu(diĝirmeš) šá itti(ki) bēl(den) a-na urukiškiillakū(gin-ku)-n[im]

ab 11 [bēl?](d[en?]) illak(gin-ak) dé-a ana imitti(15)-šú illak(gin-ak) ù qa-an-nu né-bé-ḫu šá x [. . .]

a 12 [semerī(ḫarmeš)? šēpī(gìrii)?] ù qātī(šuii) túglu-bar-ra <an>-ṣab-tú ana imitti(15)-šú <illakū(gin-ku)> ù mārāt(ddumu×munusmeš)-é-sag-[íl]

a 13 [ana šum]ēli(120]+30)-šú šá!(text: ŠÚ) dé-a illakā(gin-ak-aʾ) dši-bir-ri a-na šumēli(150) šá mārāt(dumu×munusmeš)-[<é-sag-íl> illak(gin-ak)]

a 14 [mārāt(dumu×munusmeš)]-é-zi-da a-na šumēli(150) dši-bir-ri illakā(gin-ak-aʾ)

a 15 [dtaš-me?-t]u4a-na šumēl(150) mārāt(ddumu×munus<meš>)-é-zi-[da]

a 16 [illak(gin-ak) bēlet(dgašan)-b]ābili(t]in.tirki) dma-lu-ka-tum ninurta(dmaš) šá-pàr é-šar-ra

a 17 [ù? ilānu(diĝirmeš)? šá? bābi]li(tin.t]irki) a-na é-dub-ba illa[](gin-[ku])

 

Rev.

a 18 [. . . ilān]u(diĝirm]e)? šá a-na muḫ-ḫi tu-x-ri itti(ki) bēl(den) illakū(gin-ku!)-[nim]

a 19 [. . .] illakū(gin-ku) mārāt(ddumu×munusmeš)-é-dub-ba dšar-rat-kiš[ki]

a 20 [d. . .] dut-ùlu-a-lim dmuš-te-šir d.gištukul-dšà-zu d.gištukul-[x (x)]

ab 21 [dk]u-ú-bu? [du]t-u18-lu di-qa-li-iá dšul-šà-ga-na dmi-[ṭu]

a 22 [dlú-ḫuš-a d]x TA KAM/ŠEŠ?-šú (erasure)15 ilānu(diĝirmeš) šá é-dub-[ba]

----
ab 23 [dmār(é)]-
bīti(é) diš-tar-bīti(é) dna-na-a dgaz-ba-ba dka-ni-sur-ra

ab 24 d[. . .] dpap-sukkal dli9-si4 dùri-gal-qātī(šuii) dùri-gal-iṣi(giš) [adad](d[im])

ab 25 dša-la dmi-šá-ri da-ku-ṣi-tum d.g[tukul?-x (x)] x

ab 26 15 ilānu(diĝirmeš) [šá] é-ur5-šab-[ba]

----

a 27 [kīma labīrišu šaṭir ba]ri(igi.t]ab) u up-pušx(TÚL) ṭuppi(im) m[. . .]

Translation

Obv.

1–4 The gods who [come] to Kiš with Bēl: [. . .], the Divine Scepter(s), the Daughters of Ezida, [. . .] the Nine Goddesses, Sîn, Nin[gal, Nanāya] of Euršaba, Uṣur-amāssu, Kanisurra, Ninurta, Mār-bīti, Ištar-bīti.

5–9 28th day of Šabāṭu – they come into (Babylon) from Borsippa and spend the night in E-su, the outer part, in the cella of Bēlet-Bābili. Sîn and Ningal spend the night in the chapel of Sîn in Eturkalamma. Mār-bīti spends the night in the temple of Madānu. Ninurta, the net of Ešarra, spends the night in the temple of Madānu.

----

10–17 29th day of Šabāṭu – the gods who come to Kiš with Bēl: [Bēl] goes, Ea goes on his right, and the fringe, the sash of the [. . . , bangles for ankles] and wrists, the garment (and) <ea>rring – (all) <go> on his right, and the Daughters of Esagil [ ... ] go on the left of Ea. The Divine Scepter [goes] on the left of the Daughters [of Esagil. The Daughters of] Ezida go on the left of the Divine Scepter. [Tašmētu goes] on the left of the Daughters of Ezida. [Belet]-Bābili, Malūkatum, Ninurta, the net of E[šarra, and the gods of] Babylon go to Edubba.

 

Rev.

18–22 [. . . The gods] who come to the . . . with Bēl [. . .] they will go: the Daughters of Edubba, the Queen of Kiš, [. . .], Utulualim, Muštēšir(-ḫabli), the Divine Weapon of Šazu, the Divine Weapon [. . .], Kūbu, Utulu, Igalimma, Šulšagana, the Divine Mace, [Luḫuša], . . . – the fifteen gods of Edubba;

----

23–26 [Mār-bīti,] Istar-biti, Nanây, Gazbaba, Kanisurra, [. . .], Papsukkal, Lisi, the Divine Standard of the Hands, the Divine Standard of Wood, [Adad,] Šāla, Mīšaru, Akuṣītum, [the Divine Weapon . . .] – the fifteen gods [of] Euršaba.

----

27 [Written, checked] and completed [according to its original]. Tablet of [. . .]

Vocabulary

WordTranslationLine
Adad DN [24]
Akuṣītum DN 25
alākum (v.) to go [1], 10, 11 (x2), <12>, 13, [13], 14, [16], 17, 18, 19
ana to, for 1, 10, 11, 12, [13], 13, 14, 15, 17
anṣabtum ring, earring 12
bābānûm outer 6
Bābili GN [17]
Barsip GN 5
barûm (v.) to see, look at, read (a tablet), collate, (D) announce, apportion something to someone 27
Bēl DN 1, 10, [11], 18
Bēlet-Bābili DN 6, 16
biātum (v.) to spend the night 6, 7, 8, 9
bītum house, palace, temple 7, 8, 9
Ea DN 11, 13
Edubba TN 17, 22
epēšum (v.) to do, make, build, open (mouth), (D) calculate, check, execute properly (a tablet) 27
erēbum (v.) to enter 5
Esu TN 5
Ešarra TN 9, 16
Eturkalamma TN 7
Euršaba TN 3, 26
Gazbaba DN 23
Igalimma, Iqalia DN 21
ilum god 1, 10, [17], [18], 22, 26
imittum right side, the right 11, 12
ina in, on, by, from 5, 6, 7, 8, 9
Ištar-bīti DN 4, 23
ištarum goddess 3
itti with 1, 10, 18
Kanisurra DN 4, 23
kīma like, when, as, that [27]
Kīš GN 1, 10
Kūbu DN 21
labīrum old, former, original [27]
Lisi DN 24
lubārum garment 12
Luḫuša DN 22
Madānu, Mandānu DN 8, 9
Malūkatum DN 16
Mār-bīti DN 4, 8, 23
Mārāt-Edubba DN 19
Mārāt-Esagil DN 12, 13
Mārāt-Ezida DN 2, 14, 15
mīšarum justice, right, DN 25
miṭṭum a divine weapon, mace, DN 21
muḫḫum skull, top 18
Muštēšir DN 20
Nanāya DN [3], 23
nēbeḫum band, belt, sash 11
Ningal DN [3], 7
Ninurta DN 4, 9, 16
pānum front, face, earlier days 6
papāḫum cella, shrine 6
Papsukkal DN 24
qannum fringe, border, hem 11
qātum hand, handwriting 12
qerbum center, interior 5
sapārum, šaparrum (deity's) net 9, 16
semerum ring, bracelet, anklet 12
Sîn DN 3, 7 (x2)
ša who(m), which, of 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13 (x2), [17], 18, 22, [26]
Šabāṭu MN 5, 10
Šāla DN 25
Šarrat-Kiš DN 19
šaṭrum written (document) [27]
šēpum foot 12
šibirrum shepherd's staff, scepter, DN 2, 13, 14
Šulšagana DN 21
šumēlum the left 13 (x2), 14, 15
Tašmētum DN [15]
tiše nine 3
Tukul-Šazu DN 20
Tukul-x DN 20, [25]
ṭuppum (clay) tablet 27
u and 7, 11, 12 (x2), [17], 27
ūmum day, time 5, 10
Urigal-iṣi DN 24
Urigal-qāti DN 24
Uṣur-amāssu DN 4
Utulu DN 21
Utulualim DN 20
Revision History
25/01/21