Fs. Lambert 264–265

LBPL no. 26924

Texts Hierarchy
Copy / Photo
264–265
Tablet Siglum
BM 41577 (1881-06-25, 191)
Collection
British Museum, London
Edition
260–270
156–166
Studies
9, 26, n. 26, 80, n. 414, 83, 86, 90, 233–234, 237
108–109
262, n. 48, 271
Genre / Classification
Rituals
Text

Obv.   

i (Missing)

 

(Lacuna)

ii 1' [. . .] x

ii 2' [. . .]-ub/bi

ii 3' [. . .] ⌈x⌉ KUR

ii 4' [. . .] ištarāti(d15meš)

ii 5' [. . .] x-di

----

ii 6' [. . . ana bāb(ká) pa]-pa-ḫi šá bēl(den)

ii 7' [. . . i]-na-as-suk

ii 8' [. . .] (ameš)

ii 9' [būrti(pú) idiqlat(ídidigna) u būrti(pú)] puratti(ídburanun)

ii 10' [bītu(é) i-sal-làḫ?] kalû(galameš)

ii 11' [u nār]ū(narm]) ana bēl(den) u bēlti(gašan)-

ii 12' [izammurū(šìr?meš)-ma ē]rib(l]úku4) bītātimeš)

ii 13' [irrubū(ku4meš)-ma parṣī(me)-šú-nu] kīma(gim) šá ginâ(gì-a) ippušū(dùmeš)

----

ii 14' [ina x ]r(dann]a) u4-mu naq-bit an-na-a

ii 15' [ana bēl(den) šalūšī(3)]-šú iqabbi(dug4.ga)

----

ii 16' [. . .] umun-ĝu10 sipa lú-lú

ii 17' [. . . umun-ĝ]u10 nu mu-na

ii 18' [. . . umun-ĝ]u10 an-ki-ke4

ii 19' [. . . umun-ĝu10 bára] kur-kur

(Lacuna)

 

iii 1 [. . .]

iii 2 [x+]1 šumātu(mu) minûssu(šid.bi) niṣirti(ùru) é-sag-gíl

----

iii 3 [pa-liḫ bē]l(de]n) al-la ma-ri-šú

iii 4 [la] ú-kal-lam

iii 5 [a-sa-a]r ka-lu-tu

----

iii 6 [irru]b(ku4-u]b)-ma ana pa-pa-ḫi šá bēlti(dgašan)-

iii 7 [ana] bēlti(dgašan)-iá an-na-a šalūšī(3)-šú iqabbi(dug4.ga)

----

iii 8 [gašan-ĝu10] dinnin-ĝa gašan dinnin kur-kur

iii 9 gašan-ĝu10 dinnin sipa saĝ-ĝi6 gašan

iii 10 gašan-ĝu10dinnin e-sír ḫúl gašan

iii 11 gašan-ĝu10dinnin sila-a sìg gašan

iii 12 gašan-ĝu10dinnin sìg-ga ḫúl gašan

iii 13 a-rá kur-ra a-sír-ra du-mèn

iii 14 a-rá šu-an-na a-sír

iii 15 a-rá kur-kur-ra a-sír

iii 16 a-rá ĝiš-nu-gál uru16 a-sír

iii 17 a-rá sír-ra a-sír

iii 18 ĝiš-umun-na ĝiš-naĝ a-sír

iii 19 alim-ma MIN a-sír

iii 20 mud an-ki gašan kur-kur-ra

----

iii 21 a-sa-ar ka-lu-tu

----

iii 22 ultu(ta) naq-bat an-na-a iq-bu-ú

iii 23 kīma(gim) 1 bēr(danna) ūmu(me) ana ereb(šú) šamši(dutu) šešgallu(šeš.gal)

iii 24 qātī(šuii)-šú ana arki(egir)-šu išakkan(gar)-ma ana pān(igi) bēl(den)

iii 25 irrub(ku4)-ma ina pān(igi) bēl(den) izzaz(gub-az)-ma

iii 26 u ki-a-am ana pān(igi) bēl(den) iqabbi(dug4.ga)

----

iii 27 bēlu(den) rabû(gal-ú) marduk(damar.utu) a-šib [é-u4-ul]

(Lacuna)

 

Rev.

(Lacuna)

iv 1' [x] x x [. . .]

iv 2' [b]a-ma-at [. . .]

iv 3' ina nuḫši(ḫé.nun) : ḫegalli(ḫé.gál) [. . .]

iv 4' šá ardi(ìr) da-bi-bi qur-di-ku šu-[zi-ib na]p-[šat-s]u

iv 5' ana ṣa-bit qan(gi) ṭup-pí-ku šu-ruk-šú ḫi-is-sat

iv 6' šá qa-bu-u damqāti(sig5-ti)-ku qí-bi-ma damqāti(sig5)-šú

iv 7' li-iḫ-lu-ul gat-ta-šú lit-tal-lak

iv 8' ri-bit āli(uru)-šú

iv 9' ṣa-bit qātē(šuii) na-as-ki

iv 10' mu-bal-liṭ mīti(ug5)

iv 11' šá ina šip-ti-šú ú-da-ap-par lem-nu-tú

iv 12' šá a-sak-ku iṣabbatu(dab)-šú-ma ik-kal zumur(su)-šú

iv 13' ši-pat-ku šá balāṭi(tin) ta-nam-di-šum-ma

iv 14' tu-da-ap-par murṣī(gig)-šú

iv 15' šá du-uš-mu-ú ṣa-bit

iv 16' qan(gi) ṭuppi(dub) ši-me-e tés-lit-su

iv 17' ina murṣi(gig) u ta-ni-ḫu ṣa-bat qātī(šuii)-šú

iv 18' li-ta-ma-a nar-bi-ku

iv 19' ana nišī(ùgmeš) rapšāti(dagalmeš)

----

iv 20' a-sa-ar a-ši-pu-tu

iv 21' ma-ʾ-diš ú-ṣur

----

iv 22' [u]ṣ-ṣa-am-ma ana pān(igi) bēlti(dgašan)-

iv 23' [ki]-a-am iqabbi(dug4.ga)

----

iv 24' [dzar]-pa-ni-tu4na-bat kakkabāni(mulmeš)

iv 25' [a-ši-b]at é-sag-gíl

iv 26' [gaš-rat] i-lat ṣi-rat ištarāti(d15meš)

iv 27' [. . .]-in-šá ú-nam-[mu]

(Lacuna)

 

(Lacuna)

v 1' [. . .] x

v 2' [. . .] x ku ikaššad(kur)-ma

v 3' [. . .] x kap-pi

v 4' [. . .] x ti ma

v 5' [. . .] x bābili(eki)

v 6' [. . .]-nu

v 7' [. . .] x-

v 8' [. . .]-ub

v 9' [. . .] x apsî(abzu)

v 10' [. . .] damqāti(sig5)

v 11' [. . .] marduk(damar.utu)

v 12' [. . .]-ṣab

v 13' [. . .]-pu-uš

v 14' [. . .] x

v 15' [. . .] x x

v 16' [. . .] x

(Lacuna)

 

vi (Missing)

 

Translation

Obv.

i  (Missing)

 

(Lacuna)

ii 1'–5' [. . .] goddesses [. . .]

----

ii 6'–13' [. . . at the gate of the] cella of Bēl [he] throws [. . .]. [He sprinkles the temple] (with) water [from a well of the Tigris and a well of the] Euphrates. The lamentation-priests [and singers will sing] to Bēl and Bēltīya, [and] the temple-enterers [will enter and] perform [their rites] as usual.

----

ii 14'–15' [At N double-hours] of the day, he will recite the following prayer [three] times [to Bēl].

----

ii 16'–19' [. . .] My lord, shepherd of humanity. [. . .] My [lord], is that not his name? [. . . m]y [lord] of heaven and earth. [. . . My lord, king] of the lands.

 

iii 1–2 [. . . x+]1 lines, secret of Esagila.

----

iii 3–5 [He who reveres Bēl] should [not] show it (to anyone), except to his son. [Compositi]on of the lamentation-priesthood.

----

iii 6–7 [He] will enter the cella of Bēltīya. He will recite the following (prayer) three times [to] Bēltīya:

----

iii 8–20 [My lady], Inana, lady, mistress of the lands. My lady, Inana, shepherdess of the black-headed people, lady. My lady, Inana, the street of joy, lady. My lady, Inana, the way to travel, lady. My lady, Inana, the travel of joy, lady. The path of the mountain (is) the road you travel. The path to Babylon (is) the road (you travel). The path of the mountains (is) the road (you travel). The path of skilfully made alabaster (is) the road (you travel). The path of the . . . (is) the road (you travel). With a bloodthirsty weapon (you travel) the road. Honoured one, idem, (you travel) the road, creator of heaven and earth, lady of the lands.

----

iii 21 Composition of the lamentation-priesthood.

----

iii 22–26 After he has spoken these prayers, when it is 1 double-hour to sunset, the Elder Brother will place his hands behind his back, and he will enter in the presence of Bēl, and he will stand in front of Bēl, and then he speaks as follows in the presence of Bēl:

----

iii 27 Great lord, Marduk, who dwells in [Euʾul]

(Lacuna)

 

Rev.

(Lacuna)

iv 1'–8' [. . .] Half of [. . .] In plenty : abundance [. . .] pres[erve the life] of the slave who speaks of your heroism, bestow wisdom upon the one holding your stylus, speak in favor of the one who speaks in your favor, so that though his figure once slunk by (unnoticed), he may yet (openly) frequent the square of his town.

iv 9'–19' (O you) who seizes the hand of the fallen, who revives the dead, who with his spell drives away evil spirits. (The patient) whom Asakku seizes and whose body he consumes – you cast your spells of life on him and you drive away his sickness. Hear the prayer of the slave who holds the stylus. Seize his hand in sickness and hardship, so that he may proclaim your greatness to the numerous people.

----

iv 20'–21' Composition of the exorcist-priesthood. Guard it well.

----

iv 22'–23' He comes out in the presence of Bēltīya and he speaks as follows:

----

iv 24'–27' Zarpānītum, most brilliant of stars, [who dwells] in Esagila, [most powerful] of goddesses, most supreme of goddesses, [. . .] her [. . .] lay waste.

(Lacuna)

 

v (Too broken for translation)

 

vi (Missing)

Vocabulary

WordTranslationLine
akālum (v.) to eat iv 12'
alākum (v.) to go iv 7'
alla beyond, apart from iii 3
ālum village, town, city iv 8'
ana to, for ii [6'], 11', [15'], iii 6, 7, 23, 24 (x2), 26, iv 5', 19', 22'
annûm this ii 14', iii 7, 22
apsûm (cosmic) underground water v 9'
asakkum an evil demon iv 12'
asarrum a type of literary document iii [5], 21, iv 20'
āšipūtum exorcism iv 20'
awûm, amûm (v.) to speak iv 18'
Bābili GN v 5'
bābum gate, door ii [6']
balāṭum life iv 13'
balāṭum (v.) to live, be(come) healthy iv 10'
bāmtum half iv 2'
Bēl DN ii 6', 11', [15'], iii [3], 24, 25, 26
Bēltum DN ii 11', iii 6, 7, iv 22'
bēlum lord, proprietor (of) iii 27
bērum double hour ii 14', iii 23
bītum house, palace, temple ii 10'
būrtum cistern, well, hole, pit ii [9' (x2)]
dabābum (v.) to speak, talk iv 4'
damqum good, beautiful iv 6', v 10'
duppurum (v.) to move away, withdraw iv 11', 14'
dušmûm slave born in the house iv 15'
epēšum (v.) to do, make, build, open (mouth), (D) calculate, check, execute properly (a tablet) ii 13'
erbum (sun)set iii 23
erēbum (v.) to enter ii [13'], iii [6], 25
ērib bītim temple-enterer ii 12'
Esagil TN iii 2, iv 25'
Euʾul TN iii [27]
ezēbum (v.) to leave, leave behind, abandon, (Š) save, rescue iv [4']
gašrum very strong, powerful iv [26']
gattum form, physical build iv 7'
ginâ, ginû constantly, usually ii 13'
ḫalālum (v.) to creep, slink iv 7'
ḫengallum, ḫegallum plenty, SN iv 3'
ḫissatum understanding, mention, wisdom iv 5'
Idiqlat GN ii [9']
iltum goddess iv 26'
ina in, on, by, from ii [14'], iii 25, iv 3', 11', 17'
ištarum goddess ii 4', iv 26'
ištum, ultu from, out of, since, after iii 22
izuzzum (v.) to stand iii 25
kakkabum star iv 24'
kalûm (v.) to hold (back) ii 10'
kalûtum lamentation-priesthood, craft of lamentation-priest iii 5, 21
kašādum (v.) to reach, arrive, accomplish, conquer v 2'
kīam so, thus iii 26, iv 23'
kīma like, when, as, that ii 13', iii 23
kullumum (v.) to show, reveal, display iii 4
not iii [4]
lemnum bad iv 11'
mādiš greatly, very iv 21'
Marduk DN iii 27, v 11'
mārum son, descendant iii 3
minûtum counting, number iii 2
mītum dead iv 10'
water ii 8'
murṣum illness, disease iv 14', 17'
nadûm (v.) to throw (down), lay (down), cast, impose, establish, reject, remove iv 13'
napištum throat, (essence of) life, breath iv [4']
naqbītum utterance ii 14', iii 22
narbû greatness iv 18'
nārum musician ii [11']
nasākum (v.) to throw (down), remove, shoot (an arrow) ii 7'
naskum thrown down, fallen iv 9'
naṣārum (v.) to guard, protect, watch over, observe iv 21'
nawûm (v.) to turn into desert, (D) lay waste iv 27'
nebûm, nabûm shining, brilliant iv 24'
niṣirtum treasure, secret iii 2
nišum people iv 19'
nuḫšum abundance, plenty, fertility iv 3'
palāḫum (v.) to fear, revere iii [3]
pānum front, face, earlier days iii 24, 25, 26, iv 22'
papāḫum cella, shrine ii 6', iii 6
parṣum office, (cultic) ordinance ii [13']
Purattum GN ii 9'
qabûm (v.) to say, speak, command ii 15', iii 7, 22, 26, iv 6' (x2), 23'
qan ṭuppim writing reed, stylus iv 5', 16'
qātum hand, handwriting iii 24, iv 9', 17'
qurdum warriorhood, heroism iv 4'
rabûm big, great, old, noble, chief iii 27
rapšum wide, extended iv 19'
rebītum square, piazza, open space, street iv 8'
salāḫum (v.) to sprinkle ii [10']
ṣabātum (v.) to seize, take, hold, intercede iv 12', 17'
ṣābitum recipient, one who holds iv 5', 9', 15'
ṣīrum exalted, supreme iv 26'
ša who(m), which, of ii 6', 13', iii 6, iv 3', 6', iv 11', 12', 13', 15'
šakānum (v.) to put, place, lay down, inflict iii 24
šalšum third ii [15'], iii 7
šamšum sun, sun-god iii 23
šemûm (v.) to hear, listen to smb./smth., obey, accept iv 16'
šešgallum big brother, elder brother, high priest iii 23
šiptum incantation, spell iv 11', 13'
šumum name, repute, fame, son, line of text iii 2
tānēḫum moaning, distress iv 17'
teslītum appeal, prayer iv 16'
u and ii [9'], [11'], 11', iii 26, iv 17'
ūmum day, time ii 14'
wardum slave, servant iv 4'
warki after, behind iii 24
waṣûm (v.) to go out iv 22'
wāšibum sitting, dwelling, inhabitant iii 27, iv [25']
zamārum (v.) to sing (of) ii [12']
Zarpānītum DN iv 24'
zumrum body, person iv 12'
Revision History
08/01/21