DT 114

LBPL no. 26913

Texts Hierarchy
Copy / Photo
Tablet Siglum
BM 92686 (DT 114)
Measurements
circumference
7.9 x 12.1 x 2.5
cm
Collection
British Museum, London
Edition
381–383
133–136, 144–146
218–224, 227–233
117–123
Genre / Classification
Rituals
Text

U. e. ina a-mat bēl(den) u bēlti(dgašan)-iá liš-lim

 

Obv.   

i 1 DIŠ ina nisanni(itibár) ūmi(ud) 4.kam 1 2/3 bēr(danna) mūši(ge6)

i 2 šešgallu(šeš.gal) itebbī(zi)-ma mê(a.meš) nāri(íd) irammuk(tu5) gadalû(túggada.lal)

i 3 ina pān(igi) bēl(den) u bēlti(gašan)-iá i-de-<ek>-ku

i 4 šuʾillaku(šu.íl.lá) an-na-a ana bēl(den) i-na-áš-ši

i 5 ana bēl(den) ikribu(šùd) annû(bi) iqabbi(dug4.ga)

----

i 6 umun-ĝu10 umun-ĝu10-na umun-ĝu10 umun-ĝu10-na

i 7 be-lu gaš-ri dí-gì-gì ṣi-rì šá ilāni(diĝir.diĝir) rabûti(gal.gal!)

i 8 umun-ĝu10 šúm-šúm umun-ĝu10 nu kešda-ĝu10-na

i 9 be-lu kib-rat šar(lugal) ilāni(diĝir.diĝir) marduk(<d>šú) mu-kin gišḫurri(giš.ḫur)

i 10 alim úl za-pa-áĝ-bi umun-e-ĝu10-na

i 11 kab-tu ṣi-rì šá-qu-u e-tel-lu

i 12 lá-a-ke4 ušumgal nu-ra a-ri-a

i 13 na-šu-u šarrūtu(lugal-) ta-mi-iḫ bēlūtu(umun-tú)

i 14 zálag-ga úl-úl zálag-ga úl é-u4-ul tuš

i 15 [nu-u-r]i nam-ri marduk(damar.utu) a-šib bīt(é) min

i 16 [(x) x x x] x kuš7 kur nu tuk

i 17 [. . .] sa-pi-nu māt(kur) a-a-bi

i 18 [. . .] x e-ne

(Lacuna)

 

ii 1 ina pān(igi) šar(lugal) ilāni(diĝir.diĝir) marduk(damar.utu) ṣa-bat [a-bu-su-nu]

ii 2 liq-bu-ú ta-nit-<ta>-ku lu-ša[r-bu-u bēlūt(umun-ut)-ku]

ii 3 lid-bu-bu-ú qur-di-ku li-šá-[pu-u zik-ri-ku]

ii 4 ana ardi(ìr) qa-bu-u damqāti(sig5)-ku r[ešê(t[uku-e rēmu(arḫuš)]

ii 5 ina pu-uš-qa u dan-nát ṣ[a-bat qātī(šuii)-šú]

ii 6 ina murṣi(gig) u ta-ni-ḫu [šu-ruk-šú balāṭu(tin)]

ii 7 lit-tal-lak ginâ(gì-a) [ina] ḫi-d[a-a-tú u ri-šat]

ii 8 lid-bu-ub qur-[di-ku ana nišī(unmeš) kal kalâma(dù.dù.a)]

----

ii 9 ana kisalmāḫi(kisal.maḫ) uṣṣī(è)-ma p[āni(i[gi)-šú ana ištāni(im.2) išakkan(gar-an)-ma]

ii 10 ikû(múlaš.iku) é-sag-[íl tam-šil šamê(an) u erṣeti(ki)]

ii 11 šalūšīšu(3-šú) ana é-[sag-íl i-kar-rab]

ii 12 da[lāti(giši[gmeš) ipette(bad-te) ērib(ku4) bītāti(é.meš) gab-bi]

ii 13 irr[ubū(k[u4.meš)-ma parṣī(me)-šú-nu kī(gim) šá ginâ(gì-a) ippušū(dù.meš)]

ii 14 k(alû(l[úgala.meš) u nārū(nar.meš) ki.min]

ii 15 x

(Lacuna)

 

iii (Missing)

 

Rev.

iv (Missing)

 

(Lacuna)

v 1' la ta-pal-làḫ [. . .]

v 2' šá bēl(den) iq-ṭa-bi [. . .]

v 3' bēl(den) ik-ri-ib-k[a . . .]

v 4' ú-šar-bi bēlūt(umun-ut)-k[a . . .]

v 5' ú-šaq-qa šarrūt(lugal-ut)-ka [. . .]

v 6' ina ūm(ud) eššēši(èš.èš) e-pu- [. . .]

v 7' ina petê(bad) bābu(ká) ub-bi-ib qātī(šu) [. . .]

 

(Lacuna)

vi 1' ṭuppu(im.dub) 23 šumer(eme-gir15) ṣâti(ul-e) [úl qati(ti)]

vi 2' ṭuppu(im.dub) šá arki(egir)-[šú]

----

vi 3' DIŠ ina nisanni(itibár) ūm(ud) 5.kam bari(igi.tab) u sani[q](igi.ká[r])

----

vi 4' pa-liḫ marduk(damar.utu) u dzar-pa-ni-tu4

vi 5' ana qātī(šuii) ušeṣṣe(è) šá ana qātī(šuii) ušeṣṣe-u)

vi 6' ilānu(diĝir.diĝir) ma-la ina qé-reb bābili(urueki)

vi 7' ba-šu-u li-ru-ru-šú

Translation

U. e. By the command of Bēl and Bēltiya, may (this) be well

 

Obv.

i 1–5 In the month Nisannu, (on) the fourth day, (at) 1 2/3 double-hour of the night the Elder Brother will rise and bathe (in) river water. He will remove the linen curtain in front of Bēl and Bēltīya. He will recite this hand-lifting prayer to Bēl. To Bēl he will say the following prayer:

----

i 6–18 . . . Lord, most powerful of the Igigi, most supreme of the great gods . . . Lord of the four regions, king of the gods, Marduk, who establishes regulations . . . Honourable one, supreme one, sublime one, lordly one . . . He who wields kingship, he who exerts lordship . . . Shining [ligh]t, Marduk, who resides in the same temple (= Euʾul) . . . [. . .] he who destroys the land of the foe. [. . .]

(Lacuna)

 

ii 1–8 Intercede [for them] with the king of the gods, Marduk. That they may speak your praise, that they may [exalt your ladyship], that they may talk of your heroism, may [extol your name], grant [mercy] to the servant who speaks in your favour. [Seize his hands] in distress and hardship, [preserve his life] in sickness and suffering. That he may always go about [in] rejoic[ing and jubilation], that he may talk of [your heroism to all people everywhere].

ii 9–14 He will go out to the Great Courtyard and [he will face north, and] "Pegasus, Esagila, [image of heaven and earth]," [he will recite in praise] to Esagila three times. [He will open the gates. All the temple-enterers will enter and perform their rites as usual. The lamentation-priests and singers idem ditto.]

(Lacuna)

 

iii (Missing)

 

Rev.

iv (Missing)

 

(Lacuna)

v 1'–7' Do not fear [. . .] What Bēl has ordered [. . .] Bēl your prayer [. . .] He will magnify your lordship [. . .] He will extol your kingship [. . .] On the day of the eššešu-festivities, perform [. . .] During the opening of the gates, purify the hands [. . .]

 

(Lacuna)

vi 1'–2' Twenty-third tablet. [Ancient] Sumerian. [Not finished]. Tablet that follows [this one]:

----

vi 3' "In the month Nisannu, on the fifth day." Collated and checked.

----

vi 4'–7' He who reveres Marduk and Zarpānītu should not make (it) available (to others); he who makes (it) available (to others), may the gods, as many as there are in Babylon, curse him.

Vocabulary

WordTranslationLine
abbūtum fatherhood, fatherly attitude, patronage ii [1]
alākum (v.) to go ii 7
ana to, for i 4, 5, ii 4, [8], 9, [9], 11, vi 5' (x2)
annûm this i 4, 5
arārum (v.) to curse vi 7'
awātum, amātum word, matter u. e.
ayyābum enemy i 17
Bābili GN vi 6'
bābum gate, door v 7'
balāṭum life ii [6]
barûm seen, checked vi 3'
bašûm (v.) to be (at hand), be available, exist vi 7'
Bēl DN u. e., i 3, 4, 5, v 2', 3'
Bēltum DN u. e., i 3
bēlum lord, proprietor (of) i 7, 9
bēlūtum rule, domination, lordship i 13, ii [2], v 4'
bērum double hour i 1
bītum house, palace, temple i 15
dabābum (v.) to speak, talk ii 3, 8
daltum door ii [12]
damqum good, beautiful ii 4
dannatum fortified (place), fortress, distress, difficulty ii 5
dekûm (v.) to raise, shift, call up, levy (troops), lift, remove i 3
ebēbum (v.) to be(come) bright, pure v 7'
epēšum (v.) to do, make, build, open (mouth), (D) calculate, check, execute properly (a tablet) ii [13], v 6'
erēbum (v.) to enter ii 13
ērib bītim temple-enterer ii [12]
erṣetum earth, land, underworld, quarter ii [10]
Esagil TN ii 10, [11]
eššēšum a feast day v 6'
etellum pre-eminent, lord i 11
gabbu totality, all ii [12]
gadalalûm, gadalûm linen fabric, used as curtain in temple i 2
gašrum very strong, powerful i 7
ginâ, ginû constantly, usually ii 7, [13]
gišḫurrum plan, design, magical design in flour i 9
ḫidiātum, ḫīdâtum joy, rejoicings ii [7]
Igigi Igigi i 7
ikûm field, the constellation Pegasus, TN ii 10
ikribum prayer, dedication, blessing i 5, v 3'
ilum god i 7, 9, ii 1, vi 6'
ina in, on, by, from u. e., i 1, 3, ii 1, 5, 6, [7], v 6', 7, vi 3', 6'
ištānum north ii [9]
kabtum heavy, important, extensive, honorable i 11
kalû, kullu all, totality ii [8]
kalûm lamentation-priest ii [14]
kânum (v.) to be(come) permanent, firm, true, (D) establish firmly, set up, define, prove i 9
karābum (v.) to pray, bless ii [11]
like, how, when, if, that, as ii [13]
kibrum bank, shore, rim, edge of the world i 9
kisalmāḫum main court ii 9
not v 1', 5'
mala as much as vi 6'
Marduk DN i 9, 15, ii 1, vi 4'
mātum land, country i 17
water i 2
murṣum illness, disease ii 6
mūšum night i 1
nārum musician ii [14]
našûm (v.) to lift, carry, raise, recite i 4
nāšûm bearing, bearer i 13
nawrum, namrum bright, shining i 15
Nisa(n)num offering (of first fruits), MN i 1, vi 3'
nišum people ii [8]
nūrum light i [15]
palāḫum (v.) to fear, revere v 1', vi 4'
pānum front, face, earlier days i 3, ii 1, [9]
parṣum office, (cultic) ordinance ii [13]
petûm (v.) to open ii [12], v 7'
pušqum narrowness, straits, hardship ii 5
qabûm (v.) to say, speak, command i 5, ii 2, 4, v 2'
qātum hand, handwriting ii [5], v 7', vi [1'], 5' (x2)
qerbum center, interior vi 6'
qurdum warriorhood, heroism ii 3, 8
rabûm big, great, old, noble, chief i 7
rabûm (v.) to be big, grow ii [2], v 4'
ramākum (v.) to bathe, wash oneself i 2
rašûm (v.) to acquire, get, possess ii [4]
rēmum womb, compassion ii [4]
rīštum rejoicing, celebration ii [7]
sanqum checked, verified, obedient vi 3'
sāpinum flattener i 17
ṣabātum (v.) to seize, take, hold, intercede ii 1, [5]
ṣiātum, ṣâtum distant time, commentary (on words excerpted from text) vi 1'
ṣīrum exalted, supreme i 7, 11
ša who(m), which, of i 7, [13], v 2', vi 2', 5'
šakānum (v.) to put, place, lay down, inflict ii [9]
šalāmum (v.) to be(come) healthy, intact, be completed, (D) keep intact, complete, pay in full, hand over u. e.
šalšum third ii 11
šamû sky, heaven ii [10]
šaqûm high, elevated i 11
šaqûm (v.) to be(come) high, elevated v 5'
šarākum (v.) to present, give ii [6]
šarrum king, SN i 9, ii 1
šarrūtum kingship, reign i 13, v 5'
šešgallum big brother, elder brother, high priest i 2
šuʾillakkum (prayer of) raised hands i 4
Šumerum Sumer, Sumerian (language) vi 1'
tamāḫum (v.) to grasp i 13
tamšīlum image, likeness ii [10]
tānēḫum moaning, distress ii 6
tanittum (hymn of) praise ii 2
tebûm (v.) to get up, arise, set out, (Š) set in motion, remove i 2
ṭuppum (clay) tablet vi 1', 2'
u and u. e., i 3, ii 5, 6, 7, [10], [14], vi 3', 4'
ul not vi [1']
ūmum day, time i 1, v 6', vi 3'
wapûm (v.) to be(come) visible, appear, (Š) make manifest, proclaim ii [3]
wardum slave, servant ii 4
warki after, behind vi 2'
waṣûm (v.) to go out ii 9, vi 5' (x2)
wāšibum sitting, dwelling, inhabitant i 15
Zarpānītum DN vi 4'
zikrum utterance, name, speech ii [3]
Revision History
19/12/20