Smith 1982

J. Z. Smith 1982: Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press