BHLT 9

LBPL no. 26830

Texts Hierarchy
Copy / Photo
Tablet Siglum
BM 45684 (1881-07-06, 84)
Measurements
circumference
9.1 x 5.4
cm
Edition
Studies
79–80, nn. 32, 34
260, n. 33, 268, 272
Genre / Classification
Epics
Notes

Requires close reading by NW

Text

Obv.   

(Lacuna)

1' [. . .] it x [. . .]

2' [. . .] x ku ru uk x [. . .]

3' [. . .] x ra-a narkabtu(gigir) mār(dumu) mx-ku-x [. . .]

4' [. . .]-ša-ṣu sak-pu u sa-pa-ru šá [. . .]

5' [. . . m]níq-qu-du-tu4 mārū(dumumeš) ḫub la iš x [. . .]

6' [. . .] x x bameš mníq-qu-du-tu pa [. . .]

7' [. . .] x im ʾe-ṭu il-ta-pa md[. . .]

8' [. . .] bābili(tin.tirki) e-li x [. . .]

9' [. . .] x [x] x libbi(šà) en-gur ni/ir [. . .]

10' [. . .] x [x x] il du [. . .]

11' [. . .] x [. . .] it-ti [. . .]

 

Rev.    

1 [. . .] x uš a ik?-tal-du ina kūtê(gú.du8.a[ki]) [. . .]

2 [. . .] mṣal-la-a rab(gal) bārî(ḫalmeš) [. . .]

3 [. . .] ú-šal-lim bi-ri te-re-e-tú ell[ētu(kù[meš) . . .]

4 [. . . ša]rru(lu]gal) lìb-ba-ka li-ṭeb-ka li-[. . .]

5 [. . .] karāš(ki.kal×bad) Akkadî(kururiki) dáb-du-šú-nu [. . .]

6 [. . . lu tu-/li?]-ra-ḫi-iṣ kul-lat-su-nu māt(kur) a-a-bi m[u? . . .]

7 [. . .] x mṣal-la-a iš-me-e šá šarri(lugal) im-m[a? . . .]

8 [. . .] x-ú zi-mu-šú ḫa-an-ṭiš te-bu-ú [. . .]

9 [. . . ur-r]a? u mu-ši ki-i ar-du-ú at-t[a? . . .]

10 [. . . ša]t? mu-ši ak-tal-du dūr(bàd) kūt[ê(gú.d[u8.aki) . . .]

11 [. . .] x šul-mu aq-ṭa-bi a-na é-mes-l[am . . .]

12 [. . .] x dūru(bàd) in-da-na-aṣ-ṣa-ru-u māru(dumu)-šú : mātu(kur) be x [. . .]

13 [. . .] abullātu(ká.galmeš) qarrādū(ur.sagmeš) ina lìb-bi ú-šeš-šib : ub x [. . .]

14 [. . . ana] re-ṣi-iá ana qarrādi(ur.sag) nergal(du.gur) ú-ṣal-la : x [. . .]

15 [. . .] x ul sisê(anše.kur.rameš) ul ina da-na-n[i? . . .]

16 [. . .] x at-tat-lak dèr-ra ana a-a-bi [. . .]

17 [. . .] KAL/DAG-iá ka-šá-da4 qa-[tu? . . .]

18 [. . .] x-mi-ri-šú ina šat mu-ši [. . .]

19 [. . .] x [š]at mu-ši [. . .]

(Lacuna)

Translation

Obv. 

(Lacuna)

1'–2' (Too broken for translation)

3' [. . .] the chariot, the son of . . . [. . .]

4' [. . .] . . . pushed back, and the net of (god) [. . .]

5' [. . .] Niqqudūtu (and) the sons . . . [. . .]

6' [. . .] . . . Niqqudūtu . . . [. . .]

7' [. . .] . . . darkness enveloped [. . .]

8' [. . .] Babylon, on [. . .]

9' [. . .] in the midst of subterranean waters . . . [. . .]

10' [. . .] . . . [. . . ]

11' [. . .] with [. . .]

 

Rev.

1 [. . .] . . . they arrived in Cuthah [. . .]

2 [. . .] Ṣallâ, chief of the diviners, [. . .]

3 [. . .] he completed divination, pure omens, [. . .]

4 "[. . .] O king, may you be happy, may [. . .]

5 [. . .] the camp of Akkad, their defeat [. . .]

6 [. . . May he/you] overwhelm all of them, the land of the enemy [. . .]"

7 [. . . the speech of] Ṣallâ he heard, [the . . .] of the king . . . [. . .]

8 [. . .] his face, getting up quickly [. . .]

9 [. . . da]y and night when I led/followed, I/yo[u . . .]

10 [When . . .] at night-[tim]e I arrived, the wall of Cuthah [. . .]

11 [. . .] I spoke greeting, to Emesl[am . . .]

12 [. . .] at the wall (where) his son was keeping constant watch, . . .[. . .]

13 [. . .] the gates, warriors therein he stationed. . . [. . .]

14 [. . . to] help me I prayed to the warrior, Nergal, . . . [. . .]

15 [. . .] no horses, not in strength [. . .]

16 [. . .] I had gone away, Erra, to the enemy [. . .]

17 [. . .] my . . . ha[nd] to capture [. . .]

18 [. . .] . . . at night-time [. . .]

19 [. . .] night-time [. . .]

(Lacuna)

Vocabulary

WordTranslationLine
abullum gate rev. 13
Akkadûm GN rev. 5
alākum (v.) to go rev. 16
ana to, for rev. [14], 14, 16
attā you (m.sg.) rev. 9
ayyābum enemy rev. 6, 16
Bābili GN obv. 8'
bārûm diviner rev. 2
bīrum divination rev. 3
dabdûm defeat, bloodshed rev. 5
danānum (v.) to be(come) strong rev. 15
dūrum (city) wall, rampart, fortress rev. 10, 12
eli on, over, above, concerning obv. 8'
ellum pure, clear rev. 3
Emeslam TN rev. 11
engurrum subterranean waters obv. 9'
Erra DN rev. 16
eṭû (v.) to be(come) dark, dim obv. 7'
ḫamṭiš, ḫanṭiš quickly rev. 8
ina in, on, by, from rev. 13, 15, 18
itti with obv. 11'
karāšum military camp rev. 5
kašādum (v.) to reach, arrive, accomplish, conquer rev. 1, 10, 16
like, how, when, if, that, as rev. 9
kullatum totality, all rev. 6
Kūtû GN rev. 1, 10
libbum inner body, heart obv. 9', rev. 4, 13
mārum son, descendant obv. 3', 5', rev. 12
mātum land, country rev. 6, 12
mūšum night rev. 9, 10, 18, 19
narkabtum chariot obv. 3'
naṣārum (v.) to guard, protect, watch over, observe rev. 12
Nergal DN rev. 14
Niqqudūtu PN obv. 5', 6'
qabûm (v.) to say, speak, command rev. 11
qarrādum warlike, hero, warrior rev. 13, 14
qātum hand, handwriting rev. 17
rabûm big, great, old, noble, chief rev. 2
raḫāṣum (v.) to flood, wash, overwhelm rev. 6
redûm (v.) to accompany, lead, drive, proceed rev. 9
rêṣum (v.) to help rev. 14
sakpum pushed away, rejected obv. 4'
sapārum, šaparrum (deity's) net obv. 4'
sisûm horse rev. 15
Ṣallâ PN rev. 2, 6
ṣullûm (v.) to beseech, pray to rev. 14
ša who(m), which, of obv. 4', rev. 7
šalāmum (v.) to be(come) healthy, intact, be completed, (D) keep intact, complete, pay in full, hand over rev. 3
šapûm (v.) to wrap up, seal up, envelop obv. 7'
šarrum king, SN rev. 4, 7
šāt who(m), which, of rev. [10], 18, 19
šemûm (v.) to hear, listen to smb./smth., obey, accept rev. 7
šulmum completeness, well-being, peace, greeting, good outcome rev. 11
tebûm (v.) to get up, arise, set out, (Š) set in motion, remove rev. 8
têrtum instruction, omen rev. 3
ṭiābum (v.) to be(come) good rev. 4
u and obv. 4', rev. 9
ul not rev. 15 (x2)
urrum daytime rev. [9]
wašābum (v.) to sit (down), dwell rev. 13
zīmum face, appearance rev. 8
Revision History
26/03/20