Álvarez-Mon 2009

J. Álvarez-Mon 2009: Notes on the "Elamite" Garment of Cyrus the Great, The Antiquaries Journal 89, 21–33